GDPR

GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ firma Naťa a Maťo, s.r.o. spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu: názov
firmy, fakturačná adresa firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla, meno a priezvisko kontaktnej
osoby, pracovná pozícia kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailová adresa, fax, web, cookies
Osobné údaje spracováva firma Naťa a Maťo, s.r.o. za účelom
 fakturácie dodávaných služieb
 zasielania mailových ponúk produktov firmy Naťa a Maťo, s.r.o.
 kontaktu na sociálnych sieťach
 vyhotovenia zmluvy, vymáhania pohľadávok
Osobné údaje firma Naťa a Maťo, s.r.o. neposkytne tretím osobám, s výnimkou:

  • Zásielkovňa s. r. o. , Muchovo námestie 3624/8, Bratislava, 851 01
    poskytovanie prepravných služieb
  • Slovenská pošta, a.s. , Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99
    poskytovanie prepravných služieb

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:
a) Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci
svojich obchodných aktivít.
b) Nevyužívaním zasielania mailových a telefonických ponúk produktov prevádzkovateľa
nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.
Spoločné ustanovenia:
Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo
priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne
informovať aj prevádzkovateľa.
Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov,
pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe
písomnej žiadosti požadovať:
Právo na prístup
 Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na
informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše
osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované
inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú
vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na nápravu
 Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť
informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú
nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie
upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie
 Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov,
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na
naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so
spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných
okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že
nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania
 Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné
údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť
nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov
 Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám
poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len
osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy,
ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať
 Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych
oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete
a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na
spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
 Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás
vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v
kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.
Právo odvolať súhlas
 Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa
však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to
urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.
Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia
vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: +421 948 328 396, poslaním e-mailu na adresu:
trickaren@trickaren.sk , alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na
korešpondenčnú adresu: Naťa a Maťo, s.r.o. , Tatranská 17, Podolínec 065 03
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame
nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava
27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk .
Osobné údaje firma Naťa a Maťo, s.r.o. bude uchovávať v súlade so zákonom o archívoch
a registratúrach, zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku,
ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra).
Osobné údaje určené na marketingové účely bude firma Naťa a Maťo, s.r.o. uchovávať po dobu 10
rokov od udelenia súhlasu, alebo pokiaľ súhlas dotknutá osoba neodvolá.
Dotknutá osoba môže požiadať o opravu osobných údajov, o obmedzenie spracúvania alebo o ich
vymazanie.