Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy
  1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou Naťa a Maťo,
  s.r.o. , so sídlom Tatranská 17, 065 03 Podolínec, IČ DPH: SK2023505847, zapísanou v Obchodnom
  registri na Okresnom súde Prešov, oddiel Sro, vložka 25762/P (ďalej ako „predávajúci“) a zákazníkom
  (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu.
  1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo
  forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho. V prípade
  rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok majú
  prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.
  1.3 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká
  odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim
  predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:
 • identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa na doručenie tovaru, e-
  mailová adresa, telefónne číslo),
 • špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j.
  počet objednaných kusov),
 • cena a spôsob platby za tovar,
 • miesto a spôsob dodania tovaru.
  Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru,
  predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy
  na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.
  1.4 Odoslaním objednávky kupujúci uzaviera kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do
  zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
  Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.
 1. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy
  2.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ak nejde o
  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a/alebo určeného osobitne pre
  jedného kupujúceho (napríklad ak ide o tričko bez potlačeného motívu). Štrnásťdňová lehota začína
  plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar. Pre
  uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúceho o svojom rozhodnutí
  odstúpiť od zmluvy jednoznačne informovať, a to e-mailom (e-mailová adresa:trickaren@trickaren.sk),
  alebo listom zaslaným poštou (adresa: Naťa a Maťo, s.r.o, Tatranská 17, 065 03 Podolínec). Aby bola
  dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je potrebné, aby kupujúci zaslal správu predávajúcemu
  najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa kúpna
  zmluva ruší od začiatku.
  2.2 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý,
  nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať späť,
  alebo priniesť osobne na adresu: Naťa a Maťo, s.r.o., Tatranská 17, 065 03 Podolínec v priebehu 14 dní
  odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že
  kupujúci tovar odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený
  (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru
  znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s
  ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
  V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížiť vrátenú čiastku,
  pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal
  s ním.

2.3 V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu
všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na
doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je
najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie
kupujúceho o odstúpení od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od prevzatia vráteného tovaru predávajúcim.
Na vrátenie platby použijeme bankový prevod, prosíme v kontaktnom e-maile (resp.v písomnom
odstúpení) nám uveďte číslo vášho bankového účtu, aby sme vám platbu mohli bez problémov vrátiť.
2.4 Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy:

 • ak tovar, ktorý si objednal (napr. tričká) nebol vyhotovený vopred, ale pre jeho výrobu bola smerodajná
  individuálna voľba alebo osobitná požiadavka zákazníka teda kupujúceho, alebo
  -ak tovar, ktorý si objednal napríklad tričká s osobnými textami alebo motívmi bol určený osobitne pre
  jedného zákazníka teda kupujúceho.
 1. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
  3.1 Spôsob dodania tovaru je
 • prostredníctvom kuriérskej spoločnosti
 • prostredníctvom Slovenskej pošty
 • prostredníctvom Packety
  3.2 Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci.
  3.3 Cena balného a dopravy v rámci územia SR:
  a)pri doručení kuriérskou spoločnosťou je 3,90 €
  b) pri objednávke tovaru v hodnote do 30 € pri doručení prostredníctvom Packety je 2,50€
  c) pri objednávke tovaru v hodnote nad 30 € je doručenie prostredníctvom Packety zadarmo po zadaní zľavového kódu „DOPRAVA ZADARMO“
  3.4 Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v
  cene dopravy uvedenej v predchádzajúcom článku.
  3.5 Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho
  realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do piatich (5) pracovných dní od pripísania sumy na účet
  predávajúceho (v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny).
  3.6 Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa
  považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.
  3.7 Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.
  3.8 V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na
  náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje
  opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.
  3.9 Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú odovzdá/zašle kupujúcemu spolu s
  objednaným tovarom.
 1. Platobné podmienky
  4.1 Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné. Predložením poukážky
  na zľavu môže kupujúci u predávajúceho uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny vo výške uvedenej na
  poukážke.

4.2 Kupujúci je povinný uhradiť cenu za objednaný tovar jedným z nasledovných spôsobov:

 • prostredníctvom elektronického bankovníctva (Stripe)
 • platobnou kartou ( Euro/Mastercard a Visa)
 • bankovým prevodom na účet predávajúceho
 • dobierkou (v prípade výberu dobierku je k cene poštovného prirátaná suma 1,5 €). Platba dobierkou je možná pri nákupoch do hodnoty 20€ (vrátane). Pri nákupe v hodnote od 20,01€ nie je možná platba dobierkou.
  4.3 Platbu prostredníctvom elektronického bankovníctva (Stripe) a platobnou kartou vykonáva
  kupujúci priamo v procese objednávky. Platbu bankovým prevodom na účet je potrebné uskutočniť do
  troch (3) pracovných dní od odoslania potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky. Ako variabilný
  symbol sa uvedie číslo objednávky. Pokiaľ platba nebude pripísaná na bankový účet predávajúceho do
  dvadsať jedna (21) pracovných dní od doručenia potvrdenia o prijatí objednávky, predávajúci objednávku
  zruší a nebude vyrábať.
 1. Ďalšie zmluvné podmienky
  5.1 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom
  bezodkladne informovať kupujúceho a bez zbytočného odkladu mu vrátiť cenu zaplatenú za nedodaný
  tovar rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená , ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
  5.2 Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť
  všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.
  5.3 Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.
 2. Zodpovednosť za poškodenie – reklamácie
  6.1 Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu
  tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o
  poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy
  tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude
  kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový
  výrobok.
  6.2 Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby.
  Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje
  na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
  6.3 Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu
  uplatniť reklamáciu u predávajúceho.
  POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE:
 3. Čo najskôr informovať predávajúceho emailom (emailová adresa: trickaren@trickaren.sk).
 4. Poslať reklamovaný tovar na adresu: Naťa a Maťo, s.r.o, Tatranská 17, 065 03 Podolínec
  Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
  6.4 Odstrániteľné poškodenie:
  6.4.1 Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne
  odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
  6.4.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu
  nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia.
  6.4.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to
  kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  6.4.4 Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet
  poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na

vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci). V prípade oprávnenej reklamácie je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená.
6.5 Neodstrániteľné poškodenie:
6.5.1 Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať
ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu
má kupujúci).
6.5.2 Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať
ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.
6.6 Po uplatnení reklamácie kupujúcim je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď,
v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa
vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní. Po určení
spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno
reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy
odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
6.7 Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie a to ihneď, resp. bez
zbytočného odkladu. Najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný vydať
kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.
6.8 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení
opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť
záručná doba znova od prevzatia novej veci.
6.9 Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva
zo zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného
mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

 1. Osobné údaje

V spojitosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenie
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov – GDPR) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Naťa a
Maťo, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu
osobných údajov sa Všeobecná informačná povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov
náchádza v samostatnom dokumente Spracovanie osobných údajov.

 1. Záverečné ustanovenia
  8.1 Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z
  technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.
  8.2 Predávajúci nezodpovedá za výber motívu na tovare kupujúcim. Ak si kupujúci vyberie potlač
  tovaru vulgárnym, neprípustným príp. zakázaným motívom, predávajúci nie je povinný tovar
  vyhotoviť a dodať kupujúcemu. V takom prípade predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho
  informuje a vráti mu cenu za tovar, ak už bola predávajúcemu zaplatená.

8.3 Na tlač vlastného obrázka musí kupujúci vlastniť licenčné práva k používaniu danej grafiky. V

prípade, ak si kupujúci nie je istý právom na použitie daného motívu, kupujúci má povinnosť
kontaktovať príslušného majiteľa práv. V nejasných prípadoch sa takéto motívy nemôžu použiť.
Za grafiky nahraté kupujúcim do online návrhára berie zodpovednosť klient. Používanie známych
ochranných známok alebo firemných log spravidla znamená takisto porušovanie autorských práv
jednotlivých majiteľov. Pokiaľ tretia strana uplatní voči prevádzkovateľom online obchodu
Tričkáreň svoje nároky z porušenia vlastníckych alebo autorských práv, kupujúci je povinný
prevádzkovateľa online obchodu Tričkáreň od týchto oprávnených nárokov oslobodiť a uhradiť
náklady na obhajobu.

8.4 Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Sídlo
Ústredného inšpektorátu SOI je na adrese: Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
8.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa
riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým zákonom č. 102/2014
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku.
8.6 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať všeobecné obchodné
podmienky. Akékoľvek zmeny všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom
ich zverejnenia na internetovej stránke www.trickaren.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej
zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej
objednávky tovaru.
8.7 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.12.2019