Všeobecné OBCHODNÉ PODMIENKY


I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len Podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi

Kupujúcim a Prevádzkovateľom internetového obchodu www.trickaren.sk: Naťa a Maťo, s.r.o.,

Tatranská 17, Podolínec, zapísanou na Okresnom súde Prešov, oddiel Sro, vložka 25762/P (ďalej len

Prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.trickaren.sk (ďalej len obchod).

Kupujúcim sa rozumie v fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku

spracovanú systémom obchodu alebo odoslala objednávku na mailovú adresu obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o

Kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky,

spracované systémom obchodu.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a

Kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej

zmluvy.

Kúpnu zmluvu kupujúci uzatvára odoslaním elektronickej objednávky na vybraný tovar a vstupuje tým

do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, ktorý sa riadi týmito Podmienkami. Odoslaním elektronickej

objednávky Kupujúci tieto Podmienky Prevádzkovateľa bez výhrad prijíma.


II. Povinnosti Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:

správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok

platných v deň odoslania elektronickej objednávky

tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu aj daňový doklad

3. Prevádzkovateľ dôkladným zabalením zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho

poškodeniu.

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené Slovenskou poštou, resp.

kuriérskou službou

za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou službou

za oneskorené dodanie, prípadne nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa


III. Povinnosti Kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade

akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi obchodu

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny v plnej výške.

3. Kupujúci ručí za správnosť údajov uvedených v elektronickej objednávke.


IV. Dodacie podmienky a termíny

1. Dodanie tovaru je uskutočnené spôsobom a na miesto podľa výberu Kupujúceho uvedeného

v elektronickej objednávke a to buď jeho osobným odovzdaním Kupujúcemu, odovzdaným pošte, alebo

dopravcovi na prepravu ku Kupujúcemu.

2. Dodanie sa považuje za splnené doručením tovaru na adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej

objednávke.

3. Cena balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené Kupujúcim v elektronickej objednávke hradí

Kupujúci. Cena balného a dopravy je uvedená v aktuálne platnom Cenníku.

4. Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene

dopravy uvedenej v predchádzajúcom článku.

5. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe (spravidla do 14 dní) po prijatí

objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej

včas informovaný.

Nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.


V. Platobné podmienky

1. Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre Kupujúceho konečné. Kupujúci je povinný

uhradiť kúpnu cenu tovaru nasledujúcim spôsobom:

Bezhotovostne(bankovým prevodom) na účet predávajúceho uvedený vo formulári elektronickej

objednávky

V hotovosti pri prebraní tovaru (pri doručení na dobierku)

2. Konečné cena výrobkov objednaných prostredníctvom www.trickaren.sk sa môžu líšiť od konečnej ceny

výrobkov zakúpených v kamennom obchode.


VI. Záruka, reklamácie

1. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku. Ak nie je uvedené inak, je záruka 24 mesiacov odo

dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

2. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe

spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

3. Prevádzkovateľ neručí za závady spôsobené zmluvným prepravcom

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie spôsobené používaním tovaru.

5. Pokiaľ Kupujúci zistí závadu, za ktorú zodpovedá Prevádzkovateľ, je povinný bez zbytočného odkladu

uplatniť reklamáciu u Prevádzkovateľa. Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami

Občianskeho zákonníka.


VII. Ochrana osobných údajov

1. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci vyjadruje súhlas Prevádzkovateľovi v súlade s § 7 zákona

č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov k použitiu jeho osobných

údajov za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s

registráciou a objednaným tovarom.

2. Získané osobné údaje Prevádzkovateľ nezverejní, nesprístupní ani neposkytne tretím osobám (s

výnimkou orgánov k tomu Zákonom oprávnených)

3. Kupujúci má právo odvolať svoj súhlas a to písomne na adrese Prevádzkovateľa


VIII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

1. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to

bez uvedenia dôvodu v prípade, ak sa nejedná o tovar vyhotovený podľa osobitných požiadaviek

Kupujúceho (t.j. ak sa nejedná o tovar s potlačou podľa návrhu kupujúceho)

2. Kupujúci nemá právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak sa jedná o tovar vyhotovený podľa

osobitných požiadaviek Kupujúceho, teda ide o tovar, ktorý je svojim vyhotovením určený len jednému

Kupujúcemu (tovar s potlačou).

3. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť tovar Prevádzkovateľovi nepoužitý,

nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u Prevádzkovateľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša

Kupujúci.

4. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný prevziať tovar späť a vrátiť

Kupujúcemu kúpnu cenu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy.


IX. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke

Prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami

dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných

obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne

príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu


Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2012